Facebook Pixel Regulamin - ShopPress - oprogramowanie sklepów Online
S H O P P R E S S

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2022

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu ShopPress oraz zasady świadczenia usług z wykorzystaniem serwisu przez Użytkowników.
 2. Właścicielem serwisu ShopPress i domeny https://shoppress.pl/ jest ShopPress sp. z o.o., ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 676-262-62-67, e-mail: kontakt@shoppress.pl.
 3. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Zarejestrowanie konta w serwisie ShopPress oznacza akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności i Cennika.
 4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  • Serwis - prowadzona przez Usługodawcę w języku polskim platforma on-line funkcjonująca pod adresem https://shoppress.pl/, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników.
  • Usługodawca - ShopPress sp. z o.o., ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 676-262-62-67, e-mail: kontakt@shoppress.pl.
  • Strona internetowa - strona internetowa pod adresem https://shoppress.pl/ oraz wszelkie jej podstrony.
  • Usługa - pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Konta Użytkownika, korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym obsługa płatności i obsługa klienta.
  • Użytkownik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać rejestracji w Serwisie.
  • Konsument - w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Serwisu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności.
  • Konto Użytkownika - administracyjna podstrona internetowa dostępna w Serwisie dla konkretnego Użytkownika, której celem jest umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Usług.
  • Cennik - wykaz obowiązujących opłat za konkretne Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu. Strony umowy obowiązuje Cennik określony na dzień składania zamówienia na konkretną Usługę.
  • Regulamin - niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności i Cennikiem, które stanowią integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@shoppress.pl.
 6. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla podmiotów, które nie mają statusu Konsumenta.
 7. Usługodawca udostępnia ponadto następujące drogi komunikacji (Szybką Pomoc Asystenta):
  • Drogą e-mailową: kontakt@shoppress.pl
  • Za pomocą czatu na Stronie internetowej lub w Koncie Użytkownika

§2. Rejestracja w Serwisie

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom tworzenie indywidualnych Kont Użytkownika, za pomocą których Użytkownik może korzystać z Usług.
 2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika procedury rejestracji określonej na Stronie internetowej.
 3. Do dokonania rejestracji Konta Użytkownika niezbędne jest podanie na Stronie internetowej imienia, nazwiska, adresu e-mail Użytkownika i jego numeru telefonu. Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wysyłana jest wiadomość zawierająca link potwierdzający rejestrację za pomocą adresu e-mail.
 4. Pełna rejestracja następuje po:
  • podaniu w koncie Użytkownika następujących danych: nazwy prowadzonej działalności gospodarczej, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP, imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktu,
  • potwierdzeniu adresu e-mail,
  • ustawieniu domyślnego sposobu płatności.
 5. Zmiana nazwy przedsiębiorstwa oraz numeru NIP w Koncie Użytkownika jest możliwa wyłącznie poprzez stosowne zgłoszenie wysłane Usługodawcy.
 6. Konto Użytkownika może być przypisane wyłącznie do jednego Użytkownika.
 7. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto Użytkownika.
 8. Dokonania rejestracji Konta Użytkownika i późniejszych działań w ramach Serwisu, w tym składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Użytkownika mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Użytkownika lub posiadające stosowne upoważnienie.
 9. Osoba upoważniona do reprezentacji Użytkownika jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o fakcie cofnięcia posiadanego upoważnienia do wykonywania w imieniu Użytkownika czynności określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Konto Użytkownika zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na Stronie internetowej.
 11. W przypadku zmian organizacyjnych, prawnych, śmierci lub utraty zdolności prawnej Użytkownika, następcy prawni Użytkownika winni niezwłocznie poinformować Usługodawcę o zaistniałych okolicznościach.
 12. Usługodawca zastrzega możliwość edycji i usunięcia Konta Użytkownika (a tym samym zaprzestania świadczenia Usług) w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu, w tym do zwrotu kwot uiszczonych za niewykorzystane do dnia usunięcia Konta Użytkownika Usługi.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności hasła dostępu do Konta Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie przypadki nieautoryzowanego posłużenia się przez osobę trzecią prawidłowym hasłem dostępu.

§3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. By móc korzystać z Usług świadczonych poprzez Serwis Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  • posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  • posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  • korzystać z przeglądarki internetowej w najnowszych wersjach;
  • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta Użytkownika do działania na szkodę innych Użytkowników, Serwisu oraz osób trzecich.
 4. Zabrania się udostępniania swojego Konta Użytkownika osobom trzecim.
 5. Zabrania się korzystania z Kont Użytkowników należących do osób trzecich.
 6. Zabrania się przekazywania (cesji) swojego Konta Użytkownika osobom trzecim.
 7. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  • używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Serwisu zgodnie z celem Serwisu,
  • przestrzegania zasad prawa polskiego,
  • poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników.
 8. Usługodawca świadczy usługi elektroniczne określone w niniejszym Regulaminie. Za świadczenie tych usług Usługodawca pobiera opłaty określone w Cenniku lub w indywidualnych ustaleniach pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem. Opłaty pobierane są zgodnie z Cennikiem za czynności w nim wskazane i w kwotach w nim wskazanych, chyba, że odrębne ustalenia Usługodawcy i Użytkownika stanowią inaczej.
 9. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Serwisie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie w trybie usunięcia Konta Użytkownika.
 10. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Serwis. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Osoba, która dokonała zapisu na Newsletter może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: kontakt@shoppress.pl.
 11. Zabrania się Użytkownikowi - pod rygorem natychmiastowego rozwiązania z nim umowy o świadczenie Usług z jego winy z prawem Usługodawcy do odmowy zwrotu proporcjonalnie niewykorzystanej czasowo opłaty uiszczonej za świadczenie Usług - korzystanie z Usług:
  • w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Usługodawcy przez innych Użytkowników,
  • w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
  • w celu przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  • w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania treści pornograficznych, rasistowskich oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) lub których elementy (np. skrypty, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Usługodawcę,
  • w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy.
 12. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.

§4. Rozliczenia Użytkowników

 1. Posiadanie Konta Użytkownika jest nieodpłatne.
 2. Usługodawca pobiera od Użytkownika opłaty w związku ze świadczeniem na rzecz Użytkownika Usług. Usługodawca pobiera opłaty określone w Cenniku, chyba, że indywidualne postanowienia Usługodawcy i Użytkownika stanowią inaczej.
 3. Rozliczenia Użytkownika z Usługodawcą następują w cyklach rocznych.
 4. Usługodawca udostępnia metody płatności wskazane w Koncie Użytkownika.
 5. Sposób dokonywania płatności Użytkownik określa w Koncie Użytkownika.
 6. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie PDF, do pobrania i samodzielnego wydruku, na Koncie Użytkownika oraz wysyłane są na adres e-mail Użytkownika.
 7. Użytkownik akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur VAT. Akceptację tą można cofnąć w drodze pisemnego zgłoszenia.

§5. Realizacja Usług - postanowienia ogólne

 1. Informacje zamieszczona na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.
 2. Zamawiania Usług może dokonać wyłącznie Użytkownik, który dokonał pełnej rejestracji Konta Użytkownika, potwierdził rejestrację poprzez kliknięcie w link wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika oraz ustawił co najmniej jedną domyślną metodę płatności.
 3. Użytkownik jest uprawniony do składania zamówień na realizację Usług za pomocą jednego z kanałów kontaktu z Usługodawcą określonych w par. 1 pkt. 5 i 6.
 4. Do umowy zawartej przez Usługodawcę i Użytkownika stosuje się wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, chyba, że Usługodawca i Usługobiorca w odrębnych ustaleniach postanowią inaczej.
 5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi hostingowej, Usług rejestracji, transferu, przedłużenia, reaktywacji czy cesji domeny następuje niezwłocznie (do 3 dni roboczych) od daty zawarcia umowy o świadczenie w/w Usługi, chyba, że postanowienia Użytkownika i Usługodawcy lub niniejszy Regulamin stanowią inaczej.
 6. Rozpoczęcie świadczenia Usług innych niż określone w ust. 6 powyżej następuje w terminie wskazanym w odrębnych ustaleniach Usługodawcy i Użytkownika.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje w sposób każdorazowo wskazany w opisie Usług w niniejszym Regulaminie (zgodny z procedurą zamówienia określoną w Serwisie).
 8. Wysokość wynagrodzenia Usługodawcy za świadczenie Usługi wynika z Cennika obowiązującego w dniu dokonania zamówienia Usługi, chyba, że Usługodawca i Użytkownik postanowią inaczej.
 9. W przypadku zmian cen Usługi, nowe ceny zostaną podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na Stronie internetowej. Zmiana cennika Usługi w okresie obowiązywania umowy nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów do końca obowiązywania umowy na daną Usługę, z wyłączeniem Usługi hostingu. W przypadku zmiany ceny Usługi hostingu Usługodawca informuje Użytkowników o zmianie ceny w terminie 7 dni przed planowaną zmianą ceny w drodze wysłania wiadomości e-mail oraz poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Koncie Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę ceny, winien wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług. Jeżeli Użytkownik w ciągu 7 dni od w/w informacji nie wypowie umowy o świadczenie Usługi hostingu, uważa się, że zaakceptował zmianę ceny Usługi.
 10. Całkowity koszt Usług zamówionych przez Użytkownika wraz z określeniem głównych cech świadczenia znajduje się w potwierdzeniu zamówienia.
 11. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usługi w sposób ciągły w czasie to poczytuje się ją za umowę zawartą na czas nieokreślony, chyba że opis Usługi stanowi inaczej. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie takiej Usługi ze skutkiem na ostatni dzień świadczenia Usługi, za którą Użytkownik uprzednio zapłacił.
 12. Jeżeli w toku wykonywania Usługi na zlecenie Użytkownika powstaną wytwory stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Usługodawca udziela Użytkownikowi nieograniczonej terytorialnie i bezterminowej licencji do korzystania z w/w utworów na następujących polach eksploatacji: udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym internetu, wyświetlania, wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów przedmiotu Usługi do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci, przekazywania lub przesyłania zapisów przedmiotu umowy pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik, publiczne udostępnianie przedmiotu Usługi, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.
 13. Udzielenie licencji następuje z momentem dokonania pełnej zapłaty przez Użytkownika za wykonanie Usługi, w ramach której powstał dany utwór.
 14. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia faktu współpracy z Użytkownikiem, przedstawienia Usługi w jego materiałach reklamowych (na Stronie internetowej, mediach społecznościowych, w portfolio, materiałach PR) oraz wykorzystania w powyższym zakresie logotypu i firmy Użytkownika.
 15. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia umowy i świadczenia Usługi lub też odstąpić od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
  • Użytkownik poda fałszywe dane,
  • Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
  • zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Użytkownika w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z Usług,
  • zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą Usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny niedozwolone, w szczególności przesyłany będzie spam,
  • uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Użytkownik korzystał z Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,
  • Użytkownik naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z Usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące.

§6. Usługa hostingu

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę hostingu.
 2. Zamówienie w/w Usługi następuje w trybie określonym w par. 5 Regulaminu.
 3. Użytkownik może dokonać konfiguracji Usługi hostingu w zakresie określonym w jej specyfikacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Użytkownika.
 4. Użytkownik może zlecić Usługodawcy świadczenie usług dodatkowych, powiązanych z Usługą hostingu, tj. w szczególności: certyfikatu SSL i dodatkowego adresu IP (indywidualnego lub współdzielonego).
 5. Usługodawca świadczy Usługę hostingu w pakietach określonych szczegółowo w Serwisie. Koszt pakietu jest każdorazowo określony w Cenniku.
 6. Każdy z zamówionych przez Użytkownika pakietów może zostać automatycznie zwiększony w przypadku przekroczenia parametrów ustalonych dla danego pakietu. Koszt dodatkowy zależny jest od sposobu przekroczenia parametrów pakietu oraz czasu jego trwania.
 7. Opłaty za Usługę hostingu w zakresie każdego pakietu oraz opłaty za przekroczone parametry pakietu naliczane są za każdy dzień korzystania z Usługi hostingu, w nocy, po upływie dnia, za który naliczane są opłaty. W/w opłaty doliczane są do Rachunku Użytkownika.
 8. Umowa o świadczenie Usługi hostingu zawarta zostaje na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi hostingu w każdym czasie poprzez wyłączenie Usługi w Koncie użytkownika. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi hostingu ma skutek na koniec doby, w której zostało złożone.
 9. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia w inny sposób umowy o świadczenie Usługi hostingu wszystkie dane zgromadzone przez Użytkownika na serwerze w ramach Usługi hostingu zostają automatycznie usunięte w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia umowy. Z tytułu powyższego nie przysługują Użytkownikowi żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

§7. Usługa wykonania strony internetowej

 1. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu zlecić Usługodawcy Usługę wykonania strony internetowej.
 2. Zamówienie w/w Usługi następuje w trybie określonym w par. 5 Regulaminu.
 3. Usługodawca i Użytkownik każdorazowo określają w zamówieniu szczegółowy zakres przedmiotu umowy, termin i harmonogram realizacji, wynagrodzenie Usługodawcy, tryb realizacji i zasady współpracy Usługodawcy i Usługobiorcy.
 4. Do każdego zamówienia Usługi określonego powyżej stosuje się niniejszy Regulamin, chyba, że Usługodawca i Usługobiorca postanowią inaczej.

§8. Usługi dodatkowe i specjalistyczne

 1. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu zlecić Usługodawcy Usługę specjalistyczną, zgodną z zakresem kompetencji Usługodawcy wymienionym w Serwisie.
 2. Zamówienie w/w Usług następuje w trybie określonym w par. 5 Regulaminu.
 3. Usługodawca i Użytkownik każdorazowo określają w zamówieniu szczegółowy zakres przedmiotu umowy, termin i harmonogram realizacji, wynagrodzenie Usługodawcy, tryb realizacji i zasady współpracy Usługodawcy i Usługobiorcy.
 4. Do każdego zamówienia Usługi określonego powyżej stosuje się niniejszy Regulamin, chyba, że Usługodawca i Usługobiorca postanowią inaczej.
 5. Jeśli nie postanowiono inaczej, Użytkownik jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jednokrotnego nieodpłatnego wprowadzenia zmian, modyfikacji lub uzupełnień, jeżeli zadanie zostało wykonane w sposób nieprawidłowy lub niepełny. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia w/w żądania w terminie 3 dni roboczych od wydania Użytkownikowi wykonanej Usługi. Po bezskutecznym upływie w/w terminu Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zgłoszenia żadnych poprawek, a Usługodawca jest uprawniony do przyjęcia, że Usługa została wykonana w całości prawidłowo i jej wykonanie zostało zaakceptowane przez Użytkownika.

§9. Dostęp i korzystanie z Serwisu

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania podejmowane przez osoby trzecie;
  • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Usług, Serwisu i odrębnych ustaleń z Usługodawcą;
  • prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Serwisu;
  • przejściowe, techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych zysków), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:
  • niemożności korzystania z Serwisu lub Usług,
  • korzystania z Serwisu lub Usług,
  • braku dostępu do Serwisu lub Usług, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Serwisie,
  • błędu w funkcjonowaniu Serwisu lub Usług,
  • nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,
  • oddziaływania osób trzecich,
  • usunięcia Konta Użytkownika,
  • oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługami, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Konta Użytkownika wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 7. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Konta Użytkownika osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych
 8. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Koncie Użytkownika, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu zakłóceń w funkcjonowaniu Konta Użytkownika bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.
 10. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usługach i Serwisie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Serwisu. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu i zakresu świadczonych Usług.

§10. Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu lub Usługi w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@shoppress.pl. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Serwisu i Usług.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i informacje o działaniu Serwisu i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§11. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy i Użytkowników.
 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej.
 4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Serwisem, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Usługodawcą lub Serwisem, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§12. Ochrona danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.

§13. Usuwanie kont

 1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 2. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie wywiązał się z zobowiązania wobec Usługodawcy lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 3. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika automatycznie usunięte zostają wszystkie dane zgromadzone na serwerze w ramach Usługi hostingu. Z tytułu powyższego nie przysługują Użytkownikowi żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 4. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od dnia zakończenia świadczenia na rzecz Użytkownika ostatniej z Usług.
 5. Oświadczenie o usunięciu Konta Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem na ostatni dzień świadczenia Usług, za które Użytkownik uprzednio uiścił zapłatę.

§14. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikom poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez stosowną notatkę na Koncie Użytkownika, dostępną po zalogowaniu.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Koncie Użytkownika odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej.
 5. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

§15. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę Umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 02.11.2022.